ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
Back
Next
ประชาสัมพันธ์

วิสัยทัศน์ สำนักสวัสดิการทหารเป็นหน่วยงานหลักในการสร้างระบบงานสวัสดิการ งานกีฬา และดนตรี ที่เป็นมาตรฐานเพื่อความเป็นเลิศของกองทัพไทยและมุ่งสู่อาเซียน
WYSIWYG Web Builder
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ผนวก
บัญชีชื่อโรคที่ขัดต่อการรับราชการ
  พลตรี เชาวลิตร สังฆฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศโครงการ "ต้นกล้ากองทัพไทย ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด" โดยโครงการจัดให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะด้าน วิชาการ ดนตรี และกีฬา ให้แก่บุตรหลานข้าราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย โดยจะดำเนินการเรียนการสอนต่อเนื่องทุกสัปดาห์ ในวันเสาร์ - อาทิตย์ จนจบหลักสูตร ประมาณปลายเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ พิธีเปิดโครงการฯ จัดขึ้น ณ แหล่งชุมนุม เจริญศิริ (สสน.นทพ.)     เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ มีผู้ร่วมงานประมาณ ๓๕๐ คน