ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์

วิสัยทัศน์   สำนักสวัสดิการทหารเป็นหน่วยงานหลักในการสร้างระบบงานสวัสดิการ งานกีฬา และดนตรี ที่เป็นมาตรฐานเพื่อความเป็นเลิศของกองทัพไทยและมุ่งสู่อาเซียน
แบบฟอร์มความต้องการบ้านพัก
Back
Next
WYSIWYG Web Builder
กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กองดุริยางค์ สำนักสวัสดิการทหาร กำหนดจัดการอบรมโครงการ
“ดุริยางค์ กองทัพไทย ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด"  ระหว่างวันที่ 2 - 30 เม.ย.61 โดยจะเปิดสอนวิชา
ดนตรีสากล ดนตรีไทย การขับร้อง การแสดงกิจกรรมประกอบจังหวะ และรำไทย ให้แก่เด็กและ
เยาวชนที่มีอายุ 7 - 18 ปี เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย จึงขอเชิญชวนผู้ปกครองที่เป็นข้าราชการ บก.
ทท. และบุคคลทั่วไป นำบุตรหลานของท่านเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ติดต่อยื่นใบสมัครได้ระหว่าง
วันที่ 1 - 23 มี.ค.นี้  ตั้งแต่เวลา 0830 - 1630  ณ กองดุริยางค์ สำนักสวัสดิการทหาร สอบถามราย
ละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข  025874682 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร