"สำนักสวัสดิการทหาร ขอเชิญชวนข้าราชการและครอบครัว ที่มีอายุไม่เกิน 60 ปี สมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ บก.ทท. ในทุกวันพุธ ของสัปดาห์ เวลา 0900 -1500 ณ อาคารสมนาทางวิชาการ บก.ทท. สอบถามเพิ่มเติม โทร 06 5628 4911"

ประชาสัมพันธ์สำนักสวัสดิการทหาร

โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทยเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  สายวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.2 (ไม่รับหลักสูตรเทียบเท่า)
อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ (ผู้ที่เกิดตั้งแต่พ.ศ. 2544 ถึงพ.ศ. 2546) โดยกำหนดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 ถึงวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยสมัครได้ที่เว็บไซต์  https://rtsd.thaijobjob.com และให้ผู้สมัครศึกษาขั้นตอนการดำเนินการรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตโดยละเอียด  และปฏิบัติตามขั้นตอนที่แนะนำให้ถูกต้อง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหมเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร (เยี้องฝั่งตรงข้ามสนามมวยราชดำเนิน) โทรศัพท์ 02-2818662 (ในวันและเวลาราชการ)


สำนักสวัสดิการทหาร ได้ดำเนินการใช้แอปพลิเคชั่น จองคิวตัดผม (ร้านตัดผมสวัสดิการ กองบัญชาการกองทัพไทย 1 บุรุษ) ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563


กิจกรรม
สำนักสวัสดิการทหาร


เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ สสก.ทหาร/ฝ่ายเลขานุการ คสก.บก.ทท. ได้ดำเนินการจัดประชุม คสก.บก.ทท. (วาระพิเศษ ๒/๖๔) ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓) โดยมี รอง เสธ.ทหาร (๔)/ประธานกรรมการ คสก.บก.ทท. เป็นประธาน
เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ สสก.ทหาร/ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสวัสดิการ กองบัญชาการกองทัพไทย ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ กองบัญชาการกองทัพไทย ครั้งที่ ๑/๖๔ ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพไทย โดยมี พลอากาศเอก ธนศักดิ์  เมตะนันท์ รองเสนาธิการทหาร (๔)/ประธานกรรมการ เป็นประธาน
เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ สำนักสวัสดิการทหาร ได้ดำเนินการจัดการประชุมเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายใน ตามระเบียบ บก.ทท. ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน บก.ทท. พ.ศ.๒๕๖๓ เชิญผู้แทนอนุกรรมการฯ และผู้แทนหน่วยภายใต้ คสก.บก.ทท. ที่มีการจัดสวัสดิการภายในของหน่วย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักสวัสดิการทหาร โดยมี พลตรี อชิรวิชญ์  ศรีไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร เป็นประธาน
เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๗๐๐ - ๑๔๐๐ สำนักสวัสดิการทหาร ได้จัดพิธีไหว้ครูดนตรีและนาฎศิลป์ เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลการขอขมาลาโทษแก่ครูบาอาจารย์ ที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้ในด้านดนตรี และปฏิบัติสืบทอดกันมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ อาคารดุริยางค์สำนักสวัสดิการทหาร
เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ พลเอก เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กรุณามีดำริให้จัดการประชุมเรื่อง ดำเนินการจัดการอาคารที่พักอาศัยกับความต้องการของข้าราชการ ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพไทย โดยมี พลตรี อชิรวิชญ์  ศรีไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร เป็นฝ่ายเลขาฯ ชี้แจงงานด้านอาคารสวัสดิการ บก.ทท.
เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ สสก.ทหาร ได้จัดการสัมมนา สสก.สัมพันธ์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านบ้านพักสวัสดิการ โดยมีผู้แทนเหล่าทัพ และส่วนราชการใน บก.ทท. เข้าร่วมรับการสัมมนา ณ โรงแรมราชาบุระ จังหวัดราชบุรี โดยมี พล.ต. อชิรวิชญ์ ศรีไพบูลย์ ผอ.สสก.ทหาร เป็นประธานในการสัมมนา
เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ พลตรี อชิรวิชญ์  ศรีไพบูล ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร เป็นประธานเปิดการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพงานสวัสดิการด้านเทคโนโลยี ๔.๐ โดยเชิญวิทยากรจาก สำนักปลัดบัญชีทหาร มาบรรยายเพื่อให้ความรู้แก่กำลังพลสำนักสวัสดิการทหาร ณ โรงแรมสเปลนดิด แอด เขาใหญ่ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา
เมื่อวันที่ ๑๕, ๒๔ ธ.ค.๖๓ และ ๑๑ ม.ค.๖๔ พลอากาศเอก ธนศักดิ์ เมตตะนันท์ รองเสนาธิการทหาร (๔) เดินทางมาตรวจเยี่ยมอาคารสวัสดิการ บก.ทท. ๑๑ พื้นที่ ได้แก่ อาคารรับรอง บก.ทท., วังหิน, ประชาชื่น, บางซ่อน, ลาดกระบัง, เมืองทองธานี, นาวง และทุ่งสีกัน ๑ - ๔ เพื่อรับทราบการบริหารจัดการในด้านต่างๆ รวมทั้งปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของพื้นที่ โดยมี พันเอก พงษ์ภัทร  ทรงสุนทร รองผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร (๑)  ให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๖๓๐ - ๐๗๐๐ สำนักสวัสดิการทหาร ได้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ลานอเนกประสงค์ บก.ทท.
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๖๐๐ - ๐๘๐๐ สำนักสวัสดิการทหาร ได้จัดการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ สังกัด สสก.ทหาร ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร สสก.ทหาร และพื้นที่โดยรอบ ยบ.ทหาร
เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๖๐๐ - ๐๘๐๐ สำนักสวัสดิการทหาร ได้จัดการทดสอบสมรรถภาพร่างกายนายทหารชั้นนายพล บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ ณ อาคารสโมสร บก.ทท. และพื้นที่โดยรอบ บก.ทท.
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘๐๐ - ๐๙๓๐ สำนักสวัสดิการทหาร ได้กระทำพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รุ่นที่ ๑ พร้อมทั้งจัดการปฐมนิเทศเยาวชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ณ ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต บก.ทท. โดยมี พลตรี อชิรวิชญ์ ศรีไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร เป็นประธานในพิธีฯ

ติดต่อ
สำนักสวัสดิการทหาร


สำนักสวัสดิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
2218 ถนนกรุงเทพฯ - นนทบุรี แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทร. 0 2587 9122 โทร.ทหาร 5858013
2218 Khwaeng Wong Sawang, Khet Bang Sue, Krung Thep Maha Nakhon 10800
oowf.rtarf.mi.th
Tel. 02 587 9122
"สำนักสวัสดิการทหาร ขอเชิญชวนข้าราชการและครอบครัว ที่มีอายุไม่เกิน 60 ปี สมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ บก.ทท. ในทุกวันพุธ ของสัปดาห์ เวลา 0900 -1500 ณ อาคารสมนาทางวิชาการ บก.ทท. สอบถามเพิ่มเติม โทร 06 5628 4911"