๑๐ เมษายน ๒๕๖๑

    การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน บก.ทท. ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
"กองทัพไทย สุขสันต์ วันสงกรานต์ "
โดยมี พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน ณ สนามกีฬา บก.ทท.
๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
    สำนักสวัสดิการทหาร ดำเนินการจัดการทดสอบสมรรถภาพ
ร่างกายนายทหารชั้นนายพล บก.ทท. และกิจกรรมปลูกต้นไม้
โดยมี พลเอก  ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
เป็นประธาน ทั้งนี้ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้และพัฒนา
คุณภาพชีวิต กองบัญชาการกองทัพไทย และตรวจเยี่ยมศูนย์
การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ พื้นที่ กรมการสื่อสารทหาร

๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑

     สำนักสวัสดิการทหาร ดำเนินการจัดพิธีปฐมนิเทศผู้พักอาศัย
และจัดกิจกรรมมอบห้องพักอาศัยให้กำลังพล โดยมี
พลเอก  ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
เป็นประธาน ณ แหล่งชุมนุมข้าราชการ กรมการสื่อสารทหาร
พิธิมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กองบัญชาการกองทัพไทย จำกัด เชาวลิตร  สังฆฤทธิ์ ผู้อำนวยการสวัสดิการทหารเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กองบัญชาการกองทัพไทย จำกัด
Back
Next
๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

    พิธิมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กองบัญชาการกองทัพไทย จำกัด เชาวลิตร  สังฆฤทธิ์ ผู้อำนวยการสวัสดิการทหารเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กองบัญชาการ
กองทัพไทย จำกัด เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิก และสร้างขวัญกำลังใจให้กับสมาชิก และครอบครัว ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักสวัสดิการทหาร
กิจกรรม สำนักสวัสดิการทหาร
พลตรี เชาวลิตร  สังฆฤทธิ์
Office of Welfare
สำนักสวัสดิการทหาร
Office of Welfare
สำนักสวัสดิการทหาร
 
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
วิสัยทัศน์  
สำนักสวัสดิการทหารเป็นหน่วยงานหลักในการสร้างระบบงานสวัสดิการ งานกีฬา และดนตรี
ที่เป็นมาตรฐานเพื่อความเป็นเลิศของกองทัพไทยและมุ่งสู่อาเซียน
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดสำนักสวัสดิการทหาร
คู่มือแนะนำการใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการกำลังพล กองบัญชาการกองทัพไทย
คู่มือการปฏิบัติงาน สายการจัดหา สสก.ทหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร
หน่วยขึ้นตรงสำนักสวัสดิการทหาร