ผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน


พลตรี อชิรวิชญ์  ศรีไพบูลย์
ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร
พันเอก พงษ์ภัทร  ทรงสุนทร
รองผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร (๑)
พันเอก สมเกียรติ์  จุลโอภาส
รองผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร (๒)