อดีตผู้บังคับบัญชา


พลตรี อชิรวิชญ์  ศรีไพบูลย์
๑ ต.ค.๖๒ - ปัจจุบัน
พลตรี เชาวลิตร  สังฆฤทธิ์
๑ ต.ค.๖๐ - ๓๐ ก.ย.๖๒
พลตรี ยอดพล  เบี้ยวไข่มุข
๑ ต.ค.๕๘ - ๓๐ ก.ย.๕๙
พลตรี สุเมธี  สานสุวรรณ
๑ ต.ค.๕๙ - ๓๐ ก.ย.๖๐
พลตรี ภัทรกฤต  สำอางศรี
๑ เม.ย.๕๖ - ๓๑ มี.ค.๕๗
พลตรี วรยุทธ  ด้วงกลัด
๑ เม.ย.๕๗ - ๓๐ ก.ย.๕๘