OFFICE OF WELFARE

กิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน
ประจำปี ๒๕๖๓ (รุ่นที่ ๑)

สำนักสวัสดิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
โทร. ๐ ๒๕๘๗ ๙๑๒๒ โทร.ทหาร ๕๘๕๘๐๑๓