OFFICE OF WELFARE

ภาระกิจและหน้าที่ สำนักสวัสดิการทหาร

สำนักสวัสดิการทหาร
ภารกิจ มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ ประสานงานกำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับการสวัสดิการการฌาปนกิจสงเคราะห์การกีฬา การดุริยางค์ การบันเทิง และกิจการสโมสร มีผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
สำนักสวัสดิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
โทร. ๐ ๒๕๘๗ ๙๑๒๒ โทร.ทหาร ๕๘๕๘๐๑๓