ภาระกิจและหน้าที่ สำนักสวัสดิการทหาร


สำนักสวัสดิการทหาร
ภารกิจ มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ ประสานงานกำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับการสวัสดิการการฌาปนกิจสงเคราะห์การกีฬา การดุริยางค์ การบันเทิง และกิจการสโมสร มีผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ