Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)


Thursday, July 30, 2020
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนราชการใน บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ข้อมูลพื้นฐาน
     01 โครงสร้างหน่วยงาน
     02 ข้อมูลผู้บริหาร
     03 อำนาจหน้าที่
     04 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
     05 ข้อมูลการต่อต่อหน่วยงาน
     06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
     07 ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
     08 Q&A
     09 Social Network

แผนดำเนินงาน
     010 แผนดำเนินงานประจำปี
     011 รายงายการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
     012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน
     013 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
          - กองกีฬา
          - กองการอาคารสวัสดิการ
          - กองกิจการสโมสร
          - กองดุริยางค์
          - กองสวัสดิการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
     014 แผนการใช้จ่าบงบประมาณประจำปี
     015 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
     016 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อ/จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
     017 แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
     018 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ
     019 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
     020 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     021 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     022 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     023 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     024 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
     025 แนวทางการปฏิบัติการการจขัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
     026 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
     027 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
     028 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
     029 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
     030 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
     031 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
     032 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
     033 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
     034 การเสริมสร่างวัฒนธรรมองค์กร

แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
     035 แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
     036 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
     037 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
     038 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
     039 มาตรการให้มีผู้ส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
     040 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ/จัดจ้าง
     041 มาตรการจัดการร้องเรียนการทุจริต
     042 มาตรการป้องกันการรับสินบน
     043 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
     044 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ