OFFICE OF WELFARE

ประวัติความเป็นมา สำนักสวัสดิการทหาร

สำนักสวัสดิการทหาร
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ตามพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการ
และกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย
กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕
สำนักสวัสดิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
โทร. ๐ ๒๕๘๗ ๙๑๒๒ โทร.ทหาร ๕๘๕๘๐๑๓