ประวัติความเป็นมา สำนักสวัสดิการทหาร


สำนักสวัสดิการทหาร
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ตามพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการ
และกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย
กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕

WYSIWYG Web Builder