Image Slider

๘ มกราคม ๒๕๖๑
พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่กำลังพลของสำนักสวัสดิการทหาร
โดยมี พลตรี เชาวลิตร สังฆฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร และกำลังพลให้การต้อนรับ ณ สำนักสวัสดิการทหาร

ปิดหน้านี้