Image Slider
9 ธันวาคม 2558 พันเอก ณรงค์รัชช์ โตสิงห์ตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร พร้อมกำลังพล ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารสำนักสวัสดิการทหาร กรมยุทธบริการทหาร

ปิดหน้านี้