Image Slider
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
พลตรี เชาวลิตร สังฆฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศโครงการ "ต้นกล้ากองทัพไทย ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด" โดยโครงการจัดให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะด้าน วิชาการ ดนตรี และกีฬา ให้แก่บุตรหลานข้าราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย
โดยจะดำเนินการเรียนการสอนต่อเนื่องทุกสัปดาห์ ในวันเสาร์ - อาทิตย์ จนจบหลักสูตร ประมาณปลายเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
พิธีเปิดโครงการฯ จัดขึ้น ณ แหล่งชุมนุม เจริญศิริ (สสน.นทพ.) ผู้ร่วมงานประมาณ ๓๕๐ คน

ปิดหน้านี้