Image Slider
เมื่อ ๒๑ ม.ค.๖๑
สำนักสวัสดิการทหาร จัดกิจกรรมการบรรยายธรรมและอบรมด้านยาเสพติดให้แก่บุตรกำลังพลที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุตรข้าราชการ บก.ทท. ตามนโยบายของ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ภายใต้ชื่อโครงการ “ต้นกล้ากองทัพไทย ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด” ณ แหล่งชุมนุมเจริญศิริ สำนักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยมี พระมหาศรีพยัคฆ์ สิริวิญญู จาก วัดวิมุตยาราม เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เป็นองค์แสดงธรรม รวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจงานป้องกันและปราบปราม จาก สถานีตำรวจภูธรบางใหญ่ และปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นวิทยากร

ปิดหน้านี้