2. จัดซื้อครุภัณฑ์ (ดนตรี)
3. งานก่อสร้างเขื่อน
1. งานจ้างเหมาทำความสะอาดบัานพักสวัสดิการ ๘ พื้นที่
4. งานปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้า
5. งานก่อสร้างสถานีสารวัตรทหาร
6. ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้
7. งานโครงการปรับปรุงอาคารชั้นนายพล
8. งานจัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์ LED