WYSIWYG Web Builder
ราคากลาง การจัดจ้างทำเครื่องแต่งกาย ของ ดย.สสก.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 
   
ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องเสียงของ ดย.สสก.ทหาร
ประกาศสอบราคางานจ้างซ่อมแซมสนามเทนนิส บริเวณหน้าศูนย์กีฬา บก.ทท.
 
   
ประกาศสอบราคางานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคาร ดุริยางค์ สำนักสวัสดิการทหาร
26 พ.ค.60
25 ก.ย.60
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สาย พธ. (กีฬา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e3bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางอาคารบ้านพักสวัสดิการ บก.ทท. จำนวน ๘ พื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 ต.ค.60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง
อาคารบ้านพักสวัสดิการ กองบัญชาการกองทัพไทย
30 ต.ค.60
แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ประกวดราคาจัดครุภัณฑ์สายพลาธิการ (ดนตรี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 พ.ย.60
20 พ.ย.60
ประกาศร่าง TOR และคุณลักษณะเฉพาะ ลำดับที่ 1/61 - 36/61 เพื่อรับฟังคำวิจารณ์
ในการจัดซื้อครุภัณฑ์สาย พธ. (ดนตรี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ (ดนตรี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ (ดนตรี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 ธ.ค.60
15 ธ.ค.60
15 ม.ค.61
ประกาศร่าง TOR และคุณลักษณะเฉพาะ ลำดับที่ 1/61 - 36/61 เพื่อรับฟังคำวิจารณ์
ในการจัดซื้อครุภัณฑ์สาย พธ. (ดนตรี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 ม.ค.61
ประกาศ ประกวดราคาครุภัณฑ์สายพลาธิการ (ดนตรี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
           ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างสถานีสารวัตรทหาร ในบริเวณพื้นที่
กรมสื่อสารทหาร และป้อมสารวัตรทหาร บริเวณประตูทางเข้า - ออก อาคารสวัสดิการ
กองบัญชาการกองทัพไทย พื้นที่ทุ่งสีกัน ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ก.พ.61
8 มี.ค.60