ราคากลาง การจัดจ้างทำเครื่องแต่งกาย ของ ดย.สสก.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
16 พ.ค.60  
   
ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องเสียงของ ดย.สสก.ทหาร
ประกาศสอบราคางานจ้างซ่อมแซมสนามเทนนิส บริเวณหน้าศูนย์กีฬา บก.ทท.
  30 พ.ค.60  
   
ประกาศสอบราคางานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคาร ดุริยางค์ สำนักสวัสดิการทหาร
26 พ.ค.60
25 ก.ย.60
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สาย พธ. (กีฬา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e3bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางอาคารบ้านพักสวัสดิการ บก.ทท. จำนวน ๘ พื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 ต.ค.60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง
อาคารบ้านพักสวัสดิการ กองบัญชาการกองทัพไทย
30 ต.ค.60
แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ประกวดราคาจัดครุภัณฑ์สายพลาธิการ (ดนตรี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 พ.ย.60
20 พ.ย.60
ประกาศร่าง TOR และคุณลักษณะเฉพาะ ลำดับที่ 1/61 - 36/61 เพื่อรับฟังคำวิจารณ์
ในการจัดซื้อครุภัณฑ์สาย พธ. (ดนตรี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ (ดนตรี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ (ดนตรี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 ธ.ค.60
15 ธ.ค.60
15 ม.ค.61
ประกาศร่าง TOR และคุณลักษณะเฉพาะ ลำดับที่ 1/61 - 36/61 เพื่อรับฟังคำวิจารณ์
ในการจัดซื้อครุภัณฑ์สาย พธ. (ดนตรี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 ม.ค.61
ประกาศ ประกวดราคาครุภัณฑ์สายพลาธิการ (ดนตรี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างสถานีสารวัตรทหาร ในบริเวณพื้นที่
กรมสื่อสารทหาร และป้อมสารวัตรทหาร บริเวณประตูทางเข้า - ออก อาคารสวัสดิการ
กองบัญชาการกองทัพไทย พื้นที่ทุ่งสีกัน ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ก.พ.61
8 มี.ค.60
ประกาศร่าง TOR งานโครงการปรับปรุง หม้อแปลงไฟฟ้า อาคารรับรอง บก.ทท. (พื้นที่ ศรภ.)
16 มี.ค.61
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
16 มี.ค.61
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างสถานีสารวัตรทหาร ในบริเวณพื้นที่ กรมสื่อสารทหาร
ประกาศ ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างสถานีสารวัตรทหาร ในบริเวณพื้นที่ กรมสื่อสารทหาร
30 มี.ค.61
23 มี.ค.61
ประกาศ ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้า อาคารรับรองชั้นนายพล กองบัญชาการกองทัพไทย (พื้นที่ศูนย์รักษาความปลอดภัย)
ประกาศร่าง TOR งานก่อสร้างเขื่อนและสถานที่สันทนาการ บริเวณพื้นที่ กรมสื่อสารทหาร และอาคารสวัสดิการกองบัญชาการกองทัพไทย พื้นที่ทุ่งสีกัน ๔
15 มี.ค.61
ประกาศ ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างเขื่อนและสถานที่สันทนาการ บริเวณพื้นที่ กรมสื่อสารทหาร และอาคารสวัสดิการกองบัญชาการกองทัพไทย พื้นที่ทุ่งสีกัน ๔
26 มี.ค.61
10 เม.ย.61
ประกาศ ประกวดราคางานก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต
กองบัญชาการกองทัพไทย และอาคารอเนกประสงค์ พื้นที่กรมสื่อสารทหาร
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 เม.ย.61
ประกาศ ประกวดราคาจ้างงาน โครงการปรับปรุงอาคารรับรองชั้นนายพล กองบัญชาการ
กองทัพไทย พื้นที่ศูนย์รักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้างสถานีสารวัตรทหาร ในบริเวณพื้นที่
กรมสื่อสารทหาร และป้อมสารวัตรทหาร บริเวณทางเข้า - ออกอาคารสวัสดิการทหาร
กองบัญชาการกองทัพไทย พื้นที่ทุ่งสีกัน ๒
20 เม.ย.61
30 เม.ย.61
ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ดิจิตอล แบบจอภาพ (LED Display)
พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคากลาง งานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้า อาคารรับรองชั้นนายพล (พื้นที ศรภ.)
20 เม.ย.61
16 พ.ค.61
รายงานขอจ้างงานโครงการปรับปรุงอาคารรับรองชั้นนายพล บก.ทท. พื้นที่ ศรภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 มิ.ย.61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการประกวดราคาจ้างงานโครงการปรับปรุงอาคารรับรองชั้นนายพล บก.ทท. พื้นที่ ศูนย์รักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ประกาศ ร่าง TOR  งานก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต กองบัญชาการกองทัพไทย และอาคารอเนกประสงค์ พื้นที่กรมสื่อสารทหาร
2 เม.ย.61
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
7 พ.ค.61
ประกาศ ประกวดราคางานก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต
กองบัญชาการกองทัพไทย และอาคารอเนกประสงค์ พื้นที่กรมสื่อสารทหาร
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 พ.ค.61
7 มิ.ย.61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การ ประกวดราคางานก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต กองบัญชาการกองทัพไทย และอาคารอเนกประสงค์ พื้นที่กรมสื่อสารทหาร
14 ก.พ.61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ (ดนตรี)
22 พ.ค.61
ประกาดประกวดราคาจ้างงานโครงการปรับปรุงอาคารรับรองชั้นนายพล กองบัญชาการกองทัพไทย พื้นที่ศูนย์รักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 ส.ค.61
ประกาศ เผยแพร่แผนงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
14 ก.ย.61
ประกวดราคาจ้าง งานจ้างบำรุงระบบสระว่ายน้ำของส่วนราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddnig)
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางอาคารบ้านพักสวัสดิการ บก.ทท.
จำนวน ๘ พื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ก.ย.61
25 ก.ย.61
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้าง งานจ้างบำรุงระบบสระว่ายน้ำ
ของส่วนราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
25 ก.ย.61
ประกวดราคาจ้าง งานจ้างบำรุงระบบสระว่ายน้ำของส่วนราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 ก.ย.61
1 ต.ค.61
1 ต.ค.61
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางอาคารบ้านพักสวัสดิการ กองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน ๘ พื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคารสำนักสวัสดิการ และอาคารดุริยางค์ สำนักสวัสดิการทหาร (บางซ่อน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
5 ต.ค.61
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการยื่นเสนอราคา จ้างบำรุงระบบสระว่ายน้ำของส่วนราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒