คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน กพร.
- คณะทำงานการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ และการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ ฯ
- คณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของ สสก.ทหาร


การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
- ลักษณะสำคัญขององค์กร (หมวด P)