สำนักสวัสดิการทหาร  กองบัญชาการกองทัพไทย
OFFICE OF WELFARE

ผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน

พลตรี กฤตพันธุ์ รักใคร่
ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร
พันเอก พงษ์ภัทร  ทรงสุนทร
รองผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร (๑)
พันเอก สมเกียรติ์  จุลโอภาส
รองผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร (๒)
พันเอก ชุติเดช  ทองพูล
ผู้อำนวยการกองสนับสนุน
สำนักสวัสดิการทหาร
พันเอก ชัชวัฏ  อารีย์รัตนะนคร
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ
สำนักสวัสดิการทหาร
พันเอก เมธิน  แกล้วกล้า
ผู้อำนวยการกองการกีฬา
สำนักสวัสดิการทหาร
นาวาอากาศเอก สุกิจ  บุณย์เพิ่ม
ผู้อำนวยการกองดุริยางค์
สำนักสวัสดิการทหาร
นาวาเอกหญิง ชญาณ์นันท์  เพิ่มทรัพย์
ผู้อำนวยการกองกิจการสโมสร
สำนักสวัสดิการทหาร
พันเอก นพรัตน์  ดวงกลาง
ผู้อำนวยการกองการอาคาร
สวัสดิการสำนักสวัสดิการทหาร
นาวาอากาศเอกหญิง วัชรี พงษ์ศิริ
นายทหารปฏิบัติการประจำ
สำนักสวัสดิการทหาร
ติดต่อสำนักงานผู้บังคับบัญชา
ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร              โทร. ๐ ๒๕๘๗ ๒๙๔๒
รองผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร (1)     โทร.  ๐ ๒๕๘๗ ๒๙๔๒
รองผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร (2)     โทร. ๐ ๒๕๘๗ ๒๙๔๒
ผู้อำนวยการกองสนับสนุน                      โทร. ๐ ๒๕๘๗ ๙๑๒๒
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ                     โทร.ทหาร ๕๘๕ ๘๐๐๕
ผู้อำนวยการกองการกีฬา                       โทร. ๐ ๒๕๘๕ ๘๐๒๑
ผู้อำนวยการกองดุริยางค์                       โทร. ๐ ๒๕๘๗ ๔๖๘๒
ผู้อำนวยการกองกิจการสโมสร                 โทร. ๐ ๒๕๗๒ ๑๖๖๑
ผู้อำนวยการกองการอาคาร                     โทร. ๐ ๒๕๘๗ ๙๑๗๔