สำนักสวัสดิการทหาร  กองบัญชาการกองทัพไทย
OFFICE OF WELFARE

อดีตผู้บังคับบัญชา


พลตรี ภัทรกฤต  สำอางศรี
เม.ย.๕๖ - มี.ค.๕๗
พลตรี วรยุทธ  ด้วงกลัด
เม.ย.๕๗ - ก.ย.๕๘
พลตรี ยอดพล  เบี้ยวไข่มุข
ต.ค.๕๘ - ก.ย.๕๙
พลตรี สุเมธี  สานสุวรรณ
ต.ค.๕๙ - ก.ย.๖๐
พลตรี เชาวลิตร  สังฆฤทธิ์
ต.ค.๖๐ - ก.ย.๖๒
พลตรี อชิรวิชญ์  ศรีไพบูลย์
ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๔