สำนักสวัสดิการทหาร  กองบัญชาการกองทัพไทย
OFFICE OF WELFARE

แผน Home Health Happy เชิงนวัตกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

Thursday, July 30, 2020


     🗐 แผนพัฒนาคุณภาพการให้บริการเชิงนวัตกรรมห้องสมุด บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
     🗐 แผนพัฒนาคุณภาพการให้บริการเชิงนวัตกรรมร้านค้าสวัสดิการ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
     🗐 แผนพัฒนาคุณภาพการให้บริการเชิงนวัตกรรมร้านตัดผมสวัสดิการ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
     🗐 แผนพัฒนาคุณภาพการให้บริการเชิงนวัตกรรมสโมสร บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
     🗐 แผนพัฒนาคุณภาพการให้บริการเชิงนวัตกรรมศูนย์กีฬา บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
     🗐 แผนบริหารจัดการบ้านพักสวัสดิการ บก.ทท. เชิงนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
     🗐 แผนพัฒนาศักยภาพด้านดนตรี บก.ทท. เชิงนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
     🗐 แผนการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานฌาปนกิจสงเคราะห์ บก.ทท. เชิงนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
     🗐 แผนส่งเสริมสุขภาพให้กับกำลังพล บก.ทท. เชิงนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔