สำนักสวัสดิการทหาร  กองบัญชาการกองทัพไทย
OFFICE OF WELFARE

การจัดการความรู้ (KM) สำนักสวัสดิการทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

Thursday, July 30, 2020


1. กองสนับสนุน
     1.1  การจัดการความรู้กระบวนการปฏิบัติงานการกำลังพล สำนักสวัสดิการทหาร
     1.2 การจัดการองค์ความรู้กระบวนการปฏิบัติงานการขนส่ง และการบริการ
     1.3 การจัดการความรู้เพื่อบริหารความเสี่ยงจากการจัดซื้อจัดจ้าง

2. กองสวัสดิการ
     2.1  กระบวนการจัดการประชุม คสก.บก.ทท.
     2.2 กระบวนการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน
     2.3 กระบวนการการจัดการฌาปนกิจสงเคราะห์ บก.ทท.

3. กองกิจการสโมสร
     3.1 การจัดการองค์ความรู้เพื่อการบริหารการจัดการร้านค้าสวัสดิการ บก.ทท.
     3.2 การจัดการองค์ความรู้เพื่อปฏิบัติงานห้องสมุด บก.ทท.
     3.3 การจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพให้บริการศูนย์กีฬา

4. กองการอาคารสวัสดิการ
     4.1  การตรวจสอบห้องพักอาศัยผิดระเบียบในอาคารสวัสดิการ บก.ทท.
     4.2 การดำเนินการขอผ่อนผันการพักอาศัยในอาคารสวัสดิการ บก.ทท.
     4.3 การบริหารจัดการขยะในอาคารสวัสดิการ บก.ทท. 🏢

5. กองดุริยางค์
     5.1  คลังความรู้ด้านดนตรี
     5.2 โครงการดุริยางค์กองทัพไทย ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
     5.3 การจัดเก็บข้อมูลการซ่อมเครื่องดนตรี

6. กองการกีฬา
     6.1  วิธีการจัดการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของกำลังพล บก.ทท. ในรูปแบบ วิถีชีวิตใหม่ (New Nnorm)
     6.2 แนวทางการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสภากีฬาทหารระหว่างประเทศ
     6.3 การออกกำลังกายอย่างไร ในวิถีชีวิตใหม่