สำนักสวัสดิการทหาร  กองบัญชาการกองทัพไทย
OFFICE OF WELFARE

แบบตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลสาธาราณะ
Oper Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนราชการใน บก.ทท.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
หน่วยงาน : สำนักสวัสดิการทหาร

Thursday, July 30, 2020


ข้อมูลพื้นฐาน
     01 โครงสร้างหน่วยงาน
     02 ข้อมูลผู้บริหาร
     03 อำนาจหน้าที่
     04 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
          - แผนปฏิบัติราชการประจำปี
          - Road Map ๓ ปี
          - Road Map ๒๐ ปี
     05 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
     06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
         - ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกองบัญชาการกองทัพไทย ว่าด้วยการบริหารจัดการอาคารสวัสดิการกองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ. ๒๕๖๕
         - ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกองบัญชาการกองทัพไทย ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการกองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ.๒๕๖๔
         - ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกองบัญชาการกองทัพไทย ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการกองบัญชาการกองทัพไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๔
         - ระเบียบสำนักสวัสดิการทหาร ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอเข้าดูและขอสำเนาภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่อาคารสวัสดิการกองบัญชาการกองทัพไไทย ในความรับผิดชอบของสำนักสวัสดิการทหาร พ.ศ. ๒๕๖๕
         - ระเบียบสำนักสวัสดิการกองบัญชาการกองทัพไทย ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยในเขตอาคารสวัสดิการกองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ. ๒๕๖๕
         - ระเบียบกองบัญชาการกองทัพไทย ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๕๘
         - ระเบียบกองบัญชาการกองทัพไทย ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓

ข่าวประชาสัมพันธ์
     07 ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
     08 Q&A
     09 Social Network

แผนดำเนินงาน
     010 แผนดำเนินงานประจำปี
     011 รายงายการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
         - รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๒
         - สรุปรายงานผลการดำเนินงานของ สสก.ทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน
     012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน
     013 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
          - กองกีฬา
          - กองการอาคารสวัสดิการ
          - กองกิจการสโมสร
          - กองดุริยางค์
          - กองสวัสดิการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
     014 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
     015 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
     016 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อ/จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
     017 แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
     018 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ
     019 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
     020 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     021 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     022 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     023 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     024 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
     025 แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
     026 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
     027 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
     028 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
     029 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
     030 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
     031 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
     032 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
     033 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
     034 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
     035 แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
     036 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
     037 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
     038 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
     039 มาตรการให้มีผู้ส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
     040 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ/จัดจ้าง
     041 มาตรการจัดการร้องเรียนการทุจริต
     042 มาตรการป้องกันการรับสินบน
     043 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
     044 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ