สำนักสวัสดิการทหาร  กองบัญชาการกองทัพไทย
OFFICE OF WELFARE

ประวัติความเป็นมา สำนักสวัสดิการทหาร

สำนักสวัสดิการทหาร
จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ตามพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการ และกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ มีการจัดส่วนราชการ ในขณะนั้น ประกอบด้วย ส่วนบังคับบัญชา, แผนกการเงิน, แผนกงบประมาณ, กองสนับสนุน, กองสวัสดิการ,กองการกีฬา, กองดุริยางค์ และกองกิจการสโมสร ต่อมาผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กรุณาอนุมัติให้แก้ไขโครงสร้างการจัด และอัตราของส่วนราชการ ในกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อจัดตั้งกองการอาคารสวัสดิการ สำนักสวัสดิการทหาร, แผนกพิธีการและประชาสัมพันธ์ กองสวัสดิการ สำนักสวัสดิการทหาร และแปรสภาพ แผนกแผนงาน กองสวัสดิการสำนักสวัสดิการทหาร เป็น แผนกแผนงานและโครงการ กองสวัสดิการ สำนักสวัสดิการทหาร มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐