สำนักสวัสดิการทหาร  กองบัญชาการกองทัพไทย
OFFICE OF WELFARE
สำนักสวัสดิการทหาร ขอเชิญชวนบุตร หลานข้าราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย และเยาวชนทั่วไป ที่มีอายุระหว่าง ๗ - ๑๕ เข้าสมัครร่วม"โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕" รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ห้วงระหว่างวันที่ ๒๑ พ.ค.๖๕ -๒๘ ส.ค.๖๕) โดยมีวิชาที่เปิดการเรียนการสอน จำนวน ๔ ด้าน ดังนี้ ๑ ด้านกีฬา (ฟุตบอล, มวยไทย) ๒ ด้านดนตรี (กีตาร์, ขิม) ๓ ด้านนาฏศิลป์ (รำไทย, แจ๊สแดนซ์) ๔ ด้านวิซาการ (คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, สนทนาภาษาอังกฤษ, สนทนาภาษาจีน) เริ่มเปิดรับสมัคร ในวันที่ ๗ - ๘ พ.ค.๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๔๐๐ - ๑๖๐๐ วันที่ ๙ - ๑๒ พ.ค.๖๕ และ ๑๗ - ๑๙ พ.ค.๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๓๐๐ - ๑๘๐๐ เอกสารที่ใช้ในการสมัคร ดังนี้ - รูปถ่ายเยาวชนขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป - สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประชาชน ของผู้ปกครอง จำนวน ๑ ฉบับ ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๐๐๕๒ ๐๐๔๐, ๐๙ ๕๔๒๙ ๔๒๙๑, ๐๙ ๑๗๔๓ ๕๒๒๘,

สำนักสวัสดิการทหาร ได้ดำเนินการใช้แอปพลิเคชั่น จองคิวตัดผม (ร้านตัดผมสวัสดิการ กองบัญชาการกองทัพไทย ๑ บุรุษ)
ประชาสัมพันธ์สำนักสวัสดิการทหาร

กองบัญชาการกองทัพไทย ขอเชิญชวนพี่น้อง ประชาชน รับชมมิวสิควิดีโอ “กองทัพไทย หัวใจเพื่อประชาชน”  ซึ่งเป็นบทเพลงที่แสดงถึงความรักของ "กองทัพไทย" ที่จะอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนชาวไทย สามารถรับชมได้ทาง YouTube Channel “กองบัญชาการกองทัพไทย” และขอเชิญรับชมสารคดีพิเศษเนื่องใน "วันกองทัพไทย ๑๘ มกราคม" สารคดีฯ ที่จะนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของทุกเหล่าทัพ และตำรวจตระเวนชายแดนในรอบปีที่ผ่านมา โดยสามารถรับชมพร้อมกันได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ เวลาหลังข่าวภาคค่ำเป็นต้นไป หรือรับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel “กองบัญชาการกองทัพไทย”

สำนักสวัสดิการทหาร  ขอเชิญชวนบุตร หลานข้าราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย และเยาวชนทั่วไป ที่มีอายุระหว่าง ๗ - ๑๕ เข้าสมัครร่วม"โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕" รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ห้วงระหว่างวันที่ ๒๑ พ.ค.๖๕ -๒๘ ส.ค.๖๕)  โดยมีวิชาที่เปิดการเรียนการสอน จำนวน ๔ ด้าน ดังนี้
๑ ด้านกีฬา (ฟุตบอล, มวยไทย)
๒ ด้านดนตรี (กีตาร์, ขิม)
๓ ด้านนาฏศิลป์ (รำไทย, แจ๊สแดนซ์)
๔ ด้านวิซาการ (คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, สนทนาภาษาอังกฤษ, สนทนาภาษาจีน)
เริ่มเปิดรับสมัคร ในวันที่ ๗ - ๘ พ.ค.๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๔๐๐ - ๑๖๐๐ วันที่ ๙ - ๑๒ พ.ค.๖๕ และ ๑๗ - ๑๙ พ.ค.๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๓๐๐ - ๑๘๐๐
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร ดังนี้
- รูปถ่ายเยาวชนขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
-สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประชาชน ของผู้ปกครอง จำนวน ๑ ฉบับ
ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๐๐๕๒ ๐๐๔๐, ๐๙ ๕๔๒๙ ๔๒๙๑, ๐๙ ๑๗๔๓ ๕๒๒๘,

เมื่อวันที่ ๙ พ.ค. ๖๕ เวลา ๐๗๓๐ - ๑๐๓๐ พลตรี กฤตพันธุ์ รักใคร่ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีปิดโครงการเยาวชนเต้นสุดใจ ศิลปะมวยไทย ต้านภัยยาเสพติด ภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรให้กับเยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรม ณ ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต บก.ทท. โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร, หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ผู้ปกครอง และเยาวชนเข้าร่วมในในพิธีฯ


กิจกรรม
สำนักสวัสดิการทหาร


เมื่อวันที่ ๙ พ.ค. ๖๕ เวลา ๐๗๓๐ - ๑๐๓๐ พลตรี กฤตพันธุ์ รักใคร่ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีปิดโครงการเยาวชนเต้นสุดใจ ศิลปะมวยไทย ต้านภัยยาเสพติด ภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรให้กับเยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรม ณ ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต บก.ทท. โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร, หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ผู้ปกครอง และเยาวชนเข้าร่วมในในพิธีฯ
เมื่อวันที่ ๒๗ เม.ย.๖๕ เวลา ๑๓๓๐ สำนักสวัสดิการทหาร ได้จัดการประชุมติดตามนโยบายกองบัญชาการกองทัพไทย ด้านงานสวัสดิการ ที่กำหนดให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และพลอาสาสมัคร ที่บรรจุใหม่ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกองบัญชาการกองทัพไทยทุกนาย สมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อเป็นหลักประกันให้กับกำลังพลและครอบครัว ณ ห้องประชุมสำนักสวัสดิการทหาร ชั้น ๒ โดยมี พลตรี กฤตพันธุ์ รักใคร่ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร กรุณาเป็นประธานการประชุมฯ
เมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค.๖๕ เวลา ๐๙๐๐ สำนักสวัสดิการทหาร ได้จัดการประชุมในการบริหารจัดการอาคารสวัสดิการกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำพื้นที่ต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการสวัสดิการกองบัญชาการกองทัพไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือ ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมี พันเอก พงษ์ภัทร ทรงสุนทร รองผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร เป็นประธานการประชุมฯ
ระห่วางวันที่ ๑๔ - ๑๗ ก.พ.๖๕ สำนักสวัสดิการทหารได้รับมอบหมายให้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกองทัพไทย - เมียนมา ครั้งที่ ๓ (การแสดงนาฏศิลป์/ดนตรี) ณ โรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จังหวัดนครนายก
เมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ.๖๕ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๒๓๐ สำนักสวัดิการทหาร จัดกิจกรรมสาธิตวิธีการทำเครื่องดื่มเมนูต่างๆ  ณ สโมสร กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีวิทยากรจากบริษัทอุตสาหกรรมนมไทย จำกัด เพื่อให้กำลังพลสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดสร้างอาชีพเสริมต่อไป ซึ่งมีกำลังพลของส่วนราชการ กองบญชาการกองทัพไทย ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม เป็นจำนวนมาก ภายใต้การจัดการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด
เมื่อวันที่ ๙ ก.พ.๖๕ เวลา ๐๙๓๐ พลตรี กฤตพันธุ์  รักใคร่ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร ได้กรุณาเดินทางมาพบปะ และมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ให้กับกำลังพล กองการอาคารสวัสดิการ สำนักสวัสดิการทหาร ณ ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมี พันเอก นพรัตน์ ดวงกลาง ผู้อำนวยการกองการอาคารสวัสดิการ ให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ ๔ ก.พ.๖๕ เวลา ๐๙๓๐ - ๑๒๓๐ สำนักสวัสดิการทหาร จัดกิจกรรมสาธิตวิธีทำเบเกอรี่ เมนู แฟนซีบราวนี่, เลบเยี่ยมวาฟเฟิล และขนมปังหน้าคาว - หวาน โดยมี ผศ. ณนนท์ แดงสัวาลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากบริษัทอุตสาหกรรมนมไทย จำกัด (นมตรามะลิ) เป็นวิทยากร เพื่อเป็นแนวทางให้กำลังพลนำความรู้ที่รับไปสร้างรายได้เป็นอาชีพเสริม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๐ คน ในการนี้ คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้าน กองบัญชาการกองทัพไทย และคณะ เดินทางมาเยี่ยมชมการสาธิตในครั้งนี้ ณ สโมสร กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมี พลตรี กฤตพันธุ์ รักใคร่ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร ให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ ๑ ก.พ.๖๕ เวลา ๑๓๐๐ พลเอก ณตฐพล บุญงาม เสธนาธิการหาร และคณะฯ กรุณาเดินทางมาตรวจเยี่ยมพื้นที่การปฏิบัติงานของสำนักสวัสดิการทหาร ณ อาคารศูนย์กีฬา (๑ และ ๒) ห้องพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา และสำนักงานกกองการกีฬา สำนักสวัสดิการทหาร และได้มอบแนวทางการปฏิบัติในเรื่องการรักษาความสะอาด การบันทึกการรายงานยอดผู้มาใช้บริการ ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยมี พลตรี กฤตพันธุ์ รักใคร่ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร ให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ ๒๙ ธ.ค.๖๔ เวลา ๐๗๐๐ น. สำนักสวัสดิการทหาร ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พร้อมทั้งเข้าอวยพร และขอรับพรปีใหม่จาก พลตรี กฤตพันธุ์  รักใคร่ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักสวัสดิการทหาร ภายใต้การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด
เมื่อวันที่ ๒๕ ธ.ค.๖๔ เวลา ๐๗๓๐ น. พลตรี กฤตพันธุ์  รักใคร่ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร กรุณาดำริให้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร และแจ้งกำลังพลที่พักอาศัยในพื้นที่อาคารสวัสดิการทุ่งสีกัน ๑, ๒, ๓, ๔ หรือบริเวณใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ บริเวณหน้าอาคารศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต กองบัญชาการกองทัพไทย พื้นที่ พื้นที่กรมการสื่อสารทหาร
เมื่อวันที่ ๒๔ ธ.ค.๖๔ เวลา ๐๙๐๐ น. พลโท พงศ์อานันท์ รมยะทนันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการกองทัพไทย หัวหน้าคณะทำงาน ๒ และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินการภายในอาคารสวัสดิการ กองบัญชาการกองทัพไทย พื้นที่เมืองทองธานี โดยมี พันเอก นพรัตน์ ดวงกลาง ผู้อำนวยการกองการอาคารสวัสดิการ ให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ ๑๗ ธ.ค.๖๔ พันเอก พงษ์ภัทร ทรงสุนทร รองผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร (๑) ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีปิดการสัมมนา สสก.ทหาร สัมพันธ์ เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการการฌาปนกิจสงเคราะห์ กองทัพไทย ในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ โรงแรมลองบีช การ์เด้น โฮเต็ล แอนด์สปา จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้ร่วมสัมมนาจากเหล่าทัพ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องด้านการฌาปนกิจสงเคราะห์ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียง

ติดต่อ
สำนักสวัสดิการทหาร


สำนักสวัสดิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
๒๒๑๘ ถนนกรุงเทพฯ - นนทบุรี แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐
โทร. ๐ ๒๕๘๗ ๙๑๒๒ โทร.ทหาร ๕๘๕๘๐๑๓
2218 Khwaeng Wong Sawang, Khet Bang Sue, Krung Thep Maha Nakhon 10800
Tel. 02 587 9122
http://oowf.rtarf.mi.th/
https://www.facebook.com/suhangrim.so/
สำนักสวัสดิการทหาร ขอเชิญชวนบุตร หลานข้าราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย และเยาวชนทั่วไป ที่มีอายุระหว่าง ๗ - ๑๕ เข้าสมัครร่วม"โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕" รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ห้วงระหว่างวันที่ ๒๑ พ.ค.๖๕ -๒๘ ส.ค.๖๕) โดยมีวิชาที่เปิดการเรียนการสอน จำนวน ๔ ด้าน ดังนี้ ๑ ด้านกีฬา (ฟุตบอล, มวยไทย) ๒ ด้านดนตรี (กีตาร์, ขิม) ๓ ด้านนาฏศิลป์ (รำไทย, แจ๊สแดนซ์) ๔ ด้านวิซาการ (คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, สนทนาภาษาอังกฤษ, สนทนาภาษาจีน) เริ่มเปิดรับสมัคร ในวันที่ ๗ - ๘ พ.ค.๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๔๐๐ - ๑๖๐๐ วันที่ ๙ - ๑๒ พ.ค.๖๕ และ ๑๗ - ๑๙ พ.ค.๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๓๐๐ - ๑๘๐๐ เอกสารที่ใช้ในการสมัคร ดังนี้ - รูปถ่ายเยาวชนขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป - สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประชาชน ของผู้ปกครอง จำนวน ๑ ฉบับ ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๐๐๕๒ ๐๐๔๐, ๐๙ ๕๔๒๙ ๔๒๙๑, ๐๙ ๑๗๔๓ ๕๒๒๘,