สำนักสวัสดิการทหาร  กองบัญชาการกองทัพไทย
OFFICE OF WELFARE
สำนักสวัสดิการทหาร ขอเชิญชวนบุตรข้าราชการ บก.ทท. เข้าร่วมโครงการ " ปลุกพลังพิชิตฝัน มุ่งสู่โรงเรียนช่างฝีมือทหาร " จัดให้มีการกวดวิชา และการเตรียมความพร้อมในการสอบ สำหรับบุตรที่สนใจ ระหว่างวันที่ ๑๑ ก.ย.๖๕ - ๘ มี.ค.๖๖ ขยายระยะเวลารับสมัครถึงวันที่ ๙ ก.ย.๖๕ ณ ศูนย์การเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต บก.ทท. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด รายละเอียดการรับสมัครสามารถสแกนได้จากคิวอาร์โค้ด หรือติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัทพ์ ๐๙ ๘๒๗๔ ๑๙๗๙, ๐๖ ๒๒๖๓ ๕๔๖๒


สำนักสวัสดิการทหาร ได้ดำเนินการใช้แอปพลิเคชั่น จองคิวตัดผม (ร้านตัดผมสวัสดิการ กองบัญชาการกองทัพไทย ๑ บุรุษ)
ประชาสัมพันธ์สำนักสวัสดิการทหาร

เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ย.๖๕ เวลา ๑๐๐๐ น. พลตรี กฤตพันธุ์ รักใคร่ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร ได้กรุณาให้จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้กับกำลังพล ผู้เกษียณอายุราชการ, ผู้เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด และผู้ปรับย้าย ประจำ บก.ทท. ก่อนเกษียณอายุราชการ ,บุคคลดีเด่น และพลทหารกองประจำการ (ปลดประจำการ ๑ พ.ย.๖๕) ของ สำนักสวัสดิการทหาร พร้อมทั้งได้สรุปผลการปฏิบัติงานของ สำนักสวัสดิการทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ที่ผ่านมา และกรุณามอบนโยบายการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  ณ ห้องอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ ๑ ยบ.ทหาร ชั้น ๒
กิจกรรม
สำนักสวัสดิการทหาร


เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ย.๖๕ เวลา ๑๐๐๐ น. พลตรี กฤตพันธุ์ รักใคร่ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร ได้กรุณาให้จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้กับกำลังพล ผู้เกษียณอายุราชการ, ผู้เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด และผู้ปรับย้าย ประจำ บก.ทท. ก่อนเกษียณอายุราชการ ,บุคคลดีเด่น และพลทหารกองประจำการ (ปลดประจำการ ๑ พ.ย.๖๕) ของ สำนักสวัสดิการทหาร พร้อมทั้งได้สรุปผลการปฏิบัติงานของ สำนักสวัสดิการทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ที่ผ่านมา และกรุณามอบนโยบายการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  ณ ห้องอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ ๑ ยบ.ทหาร ชั้น ๒
เมื่อวันที่ ๑ ก.ย.๖๕ เวลา ๑๐๐๐ สำนักสวัสดิการทหาร จัดพิธีส่งมอบรถจักรยานในโครงการจักรยานสวัสดิการ บก.ทท. ณ สโมสร บก.ทท. ให้กับคณะอนุกรรมการอาคารสวัสดิการ บก.ทท. ประจำพื้นที่ จำนวน ๙ กลุ่ม โดยมี พลตรี กฤตพันธ์ รักใคร่ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร กรุณาเป็นประธานในพิธี
เมื่อวันที่ ๓๑ ส.ค.๖๕ เวลา ๐๗๐๐ - ๐๘๓๐ สำนักสวัสดิการทหาร ทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพล ณ สวนวชิรเบญจทัศ โดยมีกำลังพล สำนักสวัสดิการทหาร นายทหารชั้นสัญญาบัตร, นายทหารชั้นประทวน, ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เข้ารับการทดสอบ
เมื่อวันที่ ๒๕ ส.ค.๖๕ เวลา ๐๖๐๐ - ๐๘๐๐ สำนักสวัสดิการทหาร สนับสนุนเจ้าหน้าที่ และสิ่งอุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพร่างกายให้กับ สำนักงานเลขานุการ กองบัญชาการกองทัพไทย ในการทดสอบสมรรถภาพร่างกายนายทหารชั้นนายพล ณ กองบัญชาการกองทัพไทย
พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์  นายกสมาคมแม่บ้าน กองบัญชาการกองทัพไทย ได้กรุณาดำริให้สำนักสวัสดิการทหาร จัดชุดครูด้านดนตรี และครูด้านกีฬา ไปช่วยในการสอน ฟื้นฟูให้กับคนพิการ และเด็กๆ ในบ้านพัก ตลอดจนชุมชนใกล้เคียง ฯ  และเมื่อมื่อวันที่ ๒๒ ส.ค.๖๕ พลตรี กฤตพันธุ์ รักใคร่ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร ได้กรุณาอนุมัติให้จัดกิจกรรมโครงการกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมปันน้ำใจให้น้อง ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ บ้านราชาวดี(ชาย) ปากเกร็ด จว. นนทบุรี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ ส.ค.๖๕ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง โดยจัดวงดนตรี และกิจกรรมสันทนาการ (ดนตรีบำบัด) รวมทั้งมอบของใช้ที่จำเป็นให้กับผู้พิการ โดยมีครูผู้ปกครอง และครูพี่เลี้ยงมาร่วมทำกิจกรรมด้วยความสุข และร้อยยิ้มตลอดงาน
เมื่อวันที่ ๒๐ ส.ค.๖๕ เวลา ๐๗๓๐ - ๑๐๓๐ พลตรี กฤตพันธุ์ รักใคร่ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร และคุณกรณัฎฐ์ รักใคร ภริยา ได้กรุณาเป็นประธานในการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ ส.ค.๖๕ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง พร้อมทั้งจัดกิจกรรมกตัญญูเวทิตาพระคุณแม่ และรับชมการแสดงของบุตรหลานเยาวชน  ณ ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต บก.ทท. โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร, หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ผู้ปกครอง และเยาวชนเข้าร่วมในพิธีฯ
เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ค.๖๕ พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ พันเอก แป้นคำ  บุดจันแพง หัวหน้ากรมโฆษณาอบรม กรมใหญ่การเมือง กองทัพประชาชนลาว ในโอกาสนำคณะศิลปกรกองทัพประชาชนลาว เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกองทัพไทย - ลาว ครั้งที่ ๔ ณ อาคาร ๑๕ กองบัญชาการกองทัพไทย
เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ค.๖๕ พลตรี กฤตพันธุ์ รักใคร่ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร จัดกิจกรรม กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมปันน้ำใจให้น้อง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ บ้านราชาวดี(หญิง) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยจัดวงดนตรี และกิจกรรมสันทนาการ (ดนตรีบำบัด) รวมทั้งมอบของใช้ที่จำเป็นให้กับผู้พิการ โดยมีครูผู้ปกครองและครูพี่เลี้ยงมาร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย โครงการนี้ เป็นไปตามนโยบาย พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์  นายกสมาคมแม่บ้าน กองบัญชาการกองทัพไทย ในการจัดชุดครูด้านดนตรี และครูด้านกีฬา จากสำนักสวัสดิการทหาร ไปช่วยในการสอน ฟื้นฟูให้กับคนพิการและเด็กๆในบ้านพักและชุมชนใกล้เคียง ฯ ณ บ้านราชาวดี(หญิง) ปากเกร็ด จว. นนทบุรี
พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์  นายกสมาคมแม่บ้าน กองบัญชาการกองทัพไทย ได้กรุณาดำริให้สำนักสวัสดิการทหาร จัดชุดครูด้านดนตรี และครูด้านกีฬา ไปช่วยในการสอน ฟื้นฟูให้กับคนพิการ และเด็กๆ ในบ้านพัก ตลอดจนชุมชนใกล้เคียง ฯ  และเมื่อมื่อวันที่ ๒๒ ส.ค.๖๕ พลตรี กฤตพันธุ์ รักใคร่ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร ได้กรุณาอนุมัติให้จัดกิจกรรมโครงการกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมปันน้ำใจให้น้อง ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ บ้านราชาวดี(ชาย) ปากเกร็ด จว. นนทบุรี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ ส.ค.๖๕ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง โดยจัดวงดนตรี และกิจกรรมสันทนาการ (ดนตรีบำบัด) รวมทั้งมอบของใช้ที่จำเป็นให้กับผู้พิการ โดยมีครูผู้ปกครอง และครูพี่เลี้ยงมาร่วมทำกิจกรรมด้วยความสุข และร้อยยิ้มตลอดงาน
เมื่อวันที่ ๒๒ มิ.ย.๖๕ เวลา ๑๘๓๐ - ๑๒๐๐ สำนักสวัสดิการทหาร จัดอบรมบำบัดรู้ทันโรคออฟฟิศซินโดรม และได้รับการอนุเคราะห์ จากนักกายภาพบำบัดประจำศูนย์สุขภาพ เอฟเอส เอ็กซ์ซิม จำกัด ณ อาคารสโมสร กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมี พลตรี กฤตพันธุ์ รักใคร่ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร กรุณาเป็นประธาน
เมื่อวันที่ ๒๑ มิ.ย.๖๕ เวลา ๑๐๓๐ พลเรือเอก เกริกไชย วจนาภรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย หัวหน้าคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาการดำเนินงานโครงการ กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะเข้าตรวจเยี่ยม สำนักสวัสดิการทหารเพื่อติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม สำนักสวัสดิการทหาร โดยมี พลตรี กฤตพันธุ์ รักใคร่ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร ให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ ๔ มิ.ย.๖๕ เวลา ๐๙๓๐ - ๑๐๓๐ พลตรี กฤตพันธุ์ รักใคร่ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รุ่นที่ ๒ พร้อมกันนี้ได้รับชมความสามารถด้านการแสดงของเยาวชนของโครงการฯ จำนวน ๓ ชุด และได้กรุณามอบรางวัลให้กับเยาวชน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจด้วยโดยมี หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ผู้ปกครอง และเยาวชนเข้าร่วมในพิธีฯ เป็นจำนวนมาก ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ตลอดการจัดพิธีฯ

ติดต่อ
สำนักสวัสดิการทหาร


สำนักสวัสดิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
๒๒๑๘ ถนนกรุงเทพฯ - นนทบุรี แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐
โทร. ๐ ๒๕๘๗ ๙๑๒๒ โทร.ทหาร ๕๘๕๘๐๑๓
2218 Khwaeng Wong Sawang, Khet Bang Sue, Krung Thep Maha Nakhon 10800
Tel. 02 587 9122
http://oowf.rtarf.mi.th/
https://www.facebook.com/suhangrim.so/
WYSIWYG Web Builder
สำนักสวัสดิการทหาร ขอเชิญชวนบุตรข้าราชการ บก.ทท. เข้าร่วมโครงการ " ปลุกพลังพิชิตฝัน มุ่งสู่โรงเรียนช่างฝีมือทหาร " จัดให้มีการกวดวิชา และการเตรียมความพร้อมในการสอบ สำหรับบุตรที่สนใจ ระหว่างวันที่ ๑๑ ก.ย.๖๕ - ๘ มี.ค.๖๖ ขยายระยะเวลารับสมัครถึงวันที่ ๙ ก.ย.๖๕ ณ ศูนย์การเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต บก.ทท. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด รายละเอียดการรับสมัครสามารถสแกนได้จากคิวอาร์โค้ด หรือติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัทพ์ ๐๙ ๘๒๗๔ ๑๙๗๙, ๐๖ ๒๒๖๓ ๕๔๖๒